• -

60+TAZELENME ÜNİVERSİTESİ FETHİYE KAMPÜSÜ ÖĞRENCİ (KATILIMCI) TAAHHÜTNAMESİ

Category : Genel

 1. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin; Sosyal Sorumluluk Projesi olduğunu ve hiçbir ticari amaç gütmeden sunulan tüm faaliyetlerin gönüllülük esasına dayandığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 2. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde Eğitim 4 yıllıktır. Derslere devamlılık zorunludur. Bu nedenle yıl içi toplam ders günü sayısının %70’i oranında derslere devam edeceğimi, mazeretimin olması halinde Yıllık 10 gün (Mazeretimi dilekçem ile bildireceğimi) mazeret izinli olacağımı, Derslere devam şartımı yerine getirmediğim takdirde başarısız sayılmayı ve hatta kaydımın silinebileceğini kabul ve taahhüt ederim.
 3. 60+ Tazelenme Üniversitesi 4 yıllık eğitim süresi sonunda derslerin başarı oranlarına ve belirlenecek ek ders yükümlülükleri şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak katılım belgesi sunar. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nce eğitim faaliyeti sonunda katılım belgesi verilmesi için öğrencilerin devamlılık durumları takip edilmektedir. Derslere devamsızlık ve disiplinsizlik gibi sebeplerle katılım belgesi alma hakkı ortadan kalkabilir. Bu konuda karar verme ve değerlendirme yetkisinin 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde olduğunu ve bu yönde verilen kararları, herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin peşinen kabul edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 4. Tazelenme Üniversitesi’ndeki eğitimim boyunca “Tazelenme Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği “ne uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.                            
 5. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerine katılmamı engelleyen, var olan herhangi bir sağlık sorunumu veya daha sonra oluşacak sağlık sorunumu öğrendiğim an 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 6. 60+ Tazelenme Üniversitesindeki eğitim süresince doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, eğitime katılan bireylerin kendileri sorumludur. Öğrenciler tüm faaliyetlerini eğitmenleri nezaretinde yapabilir. Öğrencilerin fiziksel aktivite gerektiren durumlarda eğitmensiz tek başlarına çalışmaları yasaktır. Öğrenciler, ders ve ders dışı yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Yükseköğretim Kurumu, Muğla Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye Kampüsü yürütücü ve eğiticileri ve  60+ Tazelenme Üniversitesi ile ilgili paydaşları, yönetimi veya tüzel kişiliği hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 7. 60+ Tazelenme Üniversitesi’ndeki eğitim faaliyetleri süresince yapılan alan çalışması ve diğer faaliyetler esnasında öğrencilerin başına gelebilecek kaza ve benzeri her türlü olumsuzluktan, zarar ve ziyandan öğrenciler sorumlu olup, Muğla Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye Kampüsü yürütücü ve eğiticileri ve 60+ Tazelenme Üniversitesi hiçbir paydaşı ile birlikte sorumlu tutulamaz.
 8. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin tatil günleri resmi tatil ve dini bayram günlerine karşılık gelen günlerdir. Ancak bu tarihlerde günün anlam ve önemine istinaden çeşitli faaliyetler düzenlenebilir. Bunun yanında sel, kar ve fırtına vb.gibi sebeplerden eğitime ara verildiği günlerde Üniversite Kampüsünde de derslere ara verilip ders yapılmayabilir. 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin tatil günlerinde öğrencileri arayıp bilgi verme zorunluluğu yoktur.
 9. 60+ Tazelenme Üniversitesi’ndeki eğitim süreci boyunca, eğitim alanlarında yer alan demirbaşlara zarar vermeyeceğimi, zarar vermem halinde ise tüm zararı karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 10. 60+ Tazelenme Üniversitesi eğitim dönemi içinde veya dışında yerel, ulusal veya uluslararası sergi ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir. Bu doğrultuda üreteceğim, tasarlayacağım ödev veya ders çıktıklarını bu faaliyetlerde sergileyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 11. 60+ Tazelenme Üniversitesi eğitim süresince elde edilen görüntülerin ve benzeri tüm materyallerin her türlü yayın ve dağıtım hakkına sahiptir. Süreli ve süresiz yayınlarda belirlenen koşullarda ilgili paylaşımlar sunulabilir.
 12. 60+ Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri, bu taahhütnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra Muğla Üniversitesi sınırları içinde yer alan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 13. Tazelenme Üniversitesi Eğitim öğretim faaliyetlerinde devletimizin kurucuları ve yöneticilerini, Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötüleyen ve küçümseyen beyan ve eylemlerde bulunulamaz. Tazelenme Üniversitesileri her türlü siyasi görüş ve düşünceden bağımsızdır. Siyasi görüşler eğitim öğretim faaliyetlerine yansıtılamaz. Eğitim öğretim süresince öğrencilerin veya eğiticilerin ortaya koyduğu hukuk dışı eylem ve söylemlerden kendileri sorumludur.  Öğrenciler bu tür eylem ve söylem içinde omayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 14. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, yine yukarıda taahhüt ettiğim hususlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde Muğla Üniversitesi Fethiye Kampüsünde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi’nden istifade etmemin engelleneceğini, beyanda bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, Muğla Üniversitesi Yönetimi, çalışanları, Tazelenme Üniversitesi Muğla Fethiye Kampüsü yürütücüleri ve eğiticileri hakkında hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Katılımcı                                                                          Tarih                                       İmza           

Adı                  :

Soyadı  :

TC Kimlik No: