• -

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

MADDE 1 – (1) Tazelenme Üniversitesi, Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteleri arasında gönüllü olanlar tarafından yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. 
(2) Proje sahibi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’dır. 
(3) Merkez Kampüsü Akdeniz Üniversitesi’dir. 

AMAÇ 
MADDE 2 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim/öğretimi düzenlemektir. 

KAPSAM 
MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, programların düzenlenmesi, ölçme değerlendirme ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

TANIMLAR 
MADDE 4 – (1) Tazelenme Üniversitesi içerisindeki hiyerarşik yapıda mevcut; 
(a) Yürütücü: Her kampüste eğitim öğretimden sorumlu kişiyi, 
(b) Koordinatör: Eğitim öğretimle ilgili işlerde yürütücüye bağlı olarak çalışan ve öğrencilere danışmanlık yapan kişiyi ifade eder. 


II. BÖLÜM: KAYIT, KAYIT YENİLEME ve KAYIT SİLME

KAYIT 
MADDE 5 – (1) Kayıt, kayıt yenileme, kayıt silme, derslerin sisteme girişi gibi işlemler, öğrencilerin kayıt oldukları kampüsün ilgili birimlerince yapılır. 
(2) Kayıt tarihleri ilgili kampüsün koordinatörü tarafından belirlenir. 
(3) Kampüs koordinatörü tarafından ilan edilen süre içerisinde ön başvuru çevrimiçi olarak yapılır. Kesin kayıt ise şahsen fiziki doküman ile öğrencinin seçeceği Tazelenme Üniversitesi kampüsünde yapılır. 
(4) Kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. 

KAYIT YENİLEME 
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen dönemde kayıtlarını yenilemek zorundadır. 

KAYIT SİLME 
MADDE 7 – (1) Ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenim gördüğü kampüse başvurması gerekir. 


III. BÖLÜM: EĞİTİM ÖĞRETİM

MADDE 8 – (1) Tazelenme Üniversitesi öğretim dili Türkçe’dir. 
(2) Öğretim süresi, her akademik yılda güz ve bahar olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur. 
(3) Toplam öğrenim süresi 4 yıldır. 

EĞİTİM ÖĞRETİMİN TÜRÜ 
MADDE 9 – (1) Müfredat, ilgili kampüslerin belirlediği çerçevede, teorik, uygulamalı dersler, laboratuar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşur. 

DERSLER 
MADDE 10 – (1) Zorunlu, seçmeli ve interaktif dersler vardır. 
(2) Zorunlu dersler: Öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir. 
(3) Seçmeli dersler: İlgili kampüs tarafından açılması durumunda öğrencilerin seçimine bağlı olan derslerdir. 
(4) İnteraktif dersler: Öğrencilerin, kendi belirleyecekleri bir konuda derslikte yaptıkları sunum kapsamında gerçekleşir. 
(5) Dersler, ilgili kampüs tarafından ihtiyaç duyulması durumunda şubelere ayrılabilir. 


IV. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME

DERSLERE DEVAM 
MADDE 11 – (1) Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Öğrenci, devamsızlık hakkını aştığında geçerli bir mazeret bildirmek ve belgelendirmek durumundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenci dersten başarısız sayılır. 

BAŞARI NOTU 
MADDE 12 – (1) Bir dersin başarısının ölçülmesinde, sınav, sunum, ödevler ve atölye çalışmaları kullanılır. Sınav ve öğrenci çalışmalarının başarı notuna etkisi, dersi yürüten eğitmen tarafından belirlenir. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde, devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenci sınava girmek ve dersi yürüten öğretim üyesinin verdiği ödev, sunum benzeri çalışmaları yapmakla yükümlüdür. 
(2) Başarı notunun puan karşılığı aşağıdaki gibidir: 

-PUAN ARALIĞI- -HARF- -AÇIKLAMA-
85-100 AA ÇOK İYİ
70-84 BA İYİ
55-69 CB ORTA
40-54 CC YETERLİ
30-39 DC KOŞULLU BAŞARILI
0-29 FF BAŞARISIZ
DEVAMSIZ FG BAŞARISIZ
GEÇER G DERECELENDİRME DIŞI


(3) Harf notu karşılıklarına göre; AA, BA, CB, CC notu alan öğrenciler başarılı sayılır. DC notu alan ve koşullu notu alan öğrencinin başarılı sayılması için dersi yürüten öğretim üyesinin belirleyeceği ödev vb. tamamlayıcı çalışmaları yapması gerekir. 

MEZUNİYET 
MADDE 13 – (1) Dört yıl süresince aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Tazelenme Üniversitesi katılım belgesi almaya hak kazanırlar.


  • -

Vizyon Misyon

Misyon

Tazelenme Üniversitesi’nin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır. 


Vizyon

Tazelenme Üniversitesi, Türkiye’de yeni bir yaşlı algısı oluşturulmasını; Türkiye’ye özgü, dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesini hedeflemektedir.


İlkeler

Temel hak ve özgürlüklere saygı

Toplumsal sorumluluk bilinci

Yaşam boyu eğitime inanç

Araştırma ve eğitimin bütünleşikliği

Uluslararasılık

Sürdürülebilirlik

Güvenilirlik


  • -

Tazelenme Üniversitelerinin Kuruluş Öyküsü

Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’ın önderliğinde geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje, Prof. Dr. Tufan tarafından 2000 yılından bu yana sürdürülen ve 2023 yılında tamamlanması beklenen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasından elde edilen verilere dayanarak yapılandırılmıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de, ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte yaşlı nüfus da çoğalmaktadır. GeroAtlas araştırması, toplumda, başarılı ve sağlıklı yaşlanan insanların sayısını artırmak için alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla yürütülmektedir. Tazelenme Üniversitesi’nin kuruluş felsefesi bu araştırmanın sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyime dayanmaktadır. 

Tazelenme Üniversitesi’nin hayata geçirilmesinde, Nazilli Öğretmen Okulu mezunu Mustafa Çöpelli ve emekli öğretmen arkadaşlarının düzenlemek istedikleri bir etkinlik için Prof. Dr. Tufan’a başvurmaları ilk kıvılcım olmuştur. Bir etkinlikle başlayan serüven 2016 yılında, Prof. Dr. Tufan’ın önderliğinde, 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü olarak katıldığı bir okula dönüşmüştür. Bir asırlık ömür süren Hatice Aktaş’ın deyimiyle, “yaşlanmayan gönüller”in okulu kurulmuştur. 

Antalya Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında eğitime başlayan Tazelenme Üniversitesi, ilk kayıt döneminde 350 öğrenciye ulaşmıştır. Türkiye çapında gördüğü ilgiyle birlikte kısa sürede yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Tazelenme Üniversitesi’nin 2017-2018 dönemi itibarıyla kampüsleri: 
Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi 
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’dir. 

Tüm kampüslerde, ev sahibi üniversiteler sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gönüllü olarak kapılarını açmakta; ders veren öğretim üyeleri yine gönüllülük esasıyla görev almaktadırlar. 

Tazelenme Üniversitesi’nin kampüslerinde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınmaktadır. Kampüslerde öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması, eğitimin hedefleri arasında yer almaktadır.